2 วัน 1 คืน (วัดห้วยปลากั้ง-นั่งเรือ-นั่งช้าง-เที่ยวชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-หอนาฬิกา, วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-นั่งรถรางเที่ยวเชียงราย-ร้านนันทวันของฝาก)

2 ,j
วันแรก วัดห้วยปลากั้ง-นั่งเรือ-นั่งช้าง-เที่ยวชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง-อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย-หอนาฬิกา
08.00 น. ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดเชียงราย รับนักท่องเที่ยวจากสนามบินเชียงราย
08.30 น. เที่ยววัดห้วยปลากั้งชมพระมหาเจดีย์ 9 ชั้น รูปทรงแปลกตาลักษณะเป็นทรงแหลม ศิลปะคล้ายของจีนผสมผสานศิลปะล้านนา หลังคาสีแดงมีรูปมังกรประดิษฐานโดดเด่นเป็นสัญลักษณ์ บันไดทั้ง 2 ฝั่งเป็นมังกรทอดยาว แต่ละชั้นมีพระพุทธรูปประจำชั้นประดิษฐานอยู่
10.30 น. เดินทางโดยเรือจากท่าเรือซีอาร์ นั่งเรือสัมผัสธรรมชาติของลำน้ำกก เพื่อมุ่งสู่หมู่บ้านกะเหรี่ยงรวมมิตร เลือกซื้อสินค้าหัตถกรรม และโอท็อปจากฝีมือแม่บ้านชาวเขา และนั่งช้างเพื่อเที่ยวชมหมู่บ้านชนเผ่า
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเอกโอชา (มื้อที่ 1) ร้านอาหารชื่อดังของเชียงรายอีกแห่งหนึ่ง มีเมนูเลิศรสมากมายให้ลิ้มลอง
13.30 น. เที่ยวชมหมู่บ้านกระเหรี่ยง 5 ชนเผ่า อาทิ ปะล่อง อาข่า มูเซอ เย้า กระเหรี่ยงคอยาว ชมวิถีชีวิตชาวไทยภูเขา ซึ่งชนแต่ละกลุ่มจะมีเอกลักษณ์ทางภาษา การแต่งกาย ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมแตกต่างกันไปตามแต่วิถีดั้งเดิมที่บรรพบุรุษได้ปฏิบัติสืบทอดกันมา
15.00 น. สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าที่พัก และผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เลือกชิมของกินอร่อยของจังหวัดเชียงราย เพลิดเพลินไปกับการ ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกที่ไนท์บาซาร์เชียงราย
19.00 น. ชมหอนาฬิกาเชียงรายที่สร้างอย่างสวยงามด้วยศิลปะแบบวัดร่องขุ่น นาฬิกาจะตีทุกๆ ชั่วโมง และพิเศษสำหรับยามค่ำคืนนาฬิกาจะตีบอกเวลาพร้อมทั้งเปลี่ยนสีเป็นสีต่างๆ

stock-photo-28642193 sfg
วันที่ 2 วัดร่องขุ่น-ไร่บุญรอด-นั่งรถรางเที่ยวเชียงราย-ซื้อของฝากร้านนันทวัน
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ข้าวต้ม กาแฟ และเช็คเอาส์ (มื้อที่ 2)
09.00 น. ชมความอลังการของวัดร่องขุ่น ชมวัดที่สร้างด้วยศิลปะสวยงามอลังการตามรูปแบบของอาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ชมโบสถ์ขาวลวดลายปูนปั้นวิจิตรงดงาม ชมภาพวาดในฝาผนังในโบสถ์ ชมห้องแสดงผลงานภาพเขียนของอาจารย์เฉลิมชัย
10.15 น. เดินทางต่อไปที่ไรบุญรอด
10.30 น. นั่งรถราง ชมบรรยากาศไร่บุญรอด แหล่งท่องเที่ยงแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย มีการจัดแต่งสวนดอกไม้เมืองหนาวสีสันสวยงามนานาชนิด มีพื้นที่เกษตรกรรม และไร่ชากว่า 600 ไร่ปลูกพืชหลายชนิดตามความเหมาะสมกับสภาพดิน ทั้งไม้ผล และการทำฟาร์มปศุสัตว์ รวมทั้งแปลงเกษตรผสมผสาน และพื้นที่จัดสวนดอกไม้นานาพรรณ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่สบันงาขันโตก (มื้อที่ 3)
13.30 น. นั่งรถรางเที่ยวเชียงราย 9 ตำนานนครเชียงราย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) อนุสาวรีย์พญาเม็งราย, ศาลากลางเก่า, วัดพระสิงห์, วัดพระแก้ว, วัดดอยงำเมือง, วัดพระธาตุจอมทอง, วัดมิ่งเมือง, หอนาฬิกาเฉลิม- พระเกียรติ, สวนตุง (เรือนจำกลางเก่า)
16.00 น. แวะร้านขายของฝากที่ร้านนันทวัน เช่น แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม หมูยอ สารพัดของฝากจากเชียงราย ก่อนเดินทางกลับที่พัก
18.00 น. ส่งนักท่องเที่ยวที่สนามบินเชียงราย เพื่อเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

สิ่งที่รวมในค่าบริการ
 ค่ายานพาหนะ
 ค่าเรือล่องแม่น้ำโขง
 ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ในตัวเมืองเชียงราย 1 คืน (หรือระดับเทียบเท่า)
 ค่าอาหาร 6 มื้อ (ไม่รวมอาหารที่สั่งนอกเหนือรายการ, น้ำอัดลม กาแฟ, เครื่องดื่มแอลกอฮอส์ จ่ายเอง)
 ความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 น้ำดื่มระหว่างเดินทางท่องเที่ยว
 ไกด์ หรือสต๊าฟนำเที่ยว

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น เครื่องดื่มในห้องพัก ค่าทิป ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น อาหาร เที่ยง หรืออาหารเย็นที่ไม่ได้ระบุ
 ตั๋วเครื่องบิน และภาษีสนามบิน

สิ่งที่ควรนำไปด้วย
 รองเท้าผ้าใบ หรือรัดส้น ที่มีดอกยางหนา กันลื่น
 หมวก, ถุงมือกันหนาว, เสื้อกันหนาว
 ของใช้ส่วนตัว
 ยาประจำตัว พลาสเตอร์ยา
 กล้องถ่ายรูป

ราคา 2,500 บาท/คน

**หมายเหตุ: โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม