3 วัน 2 คืน (วัดร่องขุ่น–ไร่เชิญตะวัน–ภูชี้ฟ้า, สิงห์ปาร์ค–วัดพระแก้ว–ดอยแม่สลอง, แม่สาย)

stock-photo-28642193 ;p
วันแรก ( วัดร่องขุ่น – ไร่เชิญตะวัน – ภูชี้ฟ้า )
10.30 น. รับที่สนามบิน
11.00 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างจากจินตนาการของศิลปินชื่อดัง
อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แปลกตา และงดงามตระการตา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อ 1)
13.40 น. นำท่านเดินทางถึง ไร่เชิญตะวัน ศูนย์ปฏิบัติธรรม ท่าน ว. วชิรเมธี
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านเดินทางถึงที่พัก ภูชี้ฟ้านิวรีสอร์ท หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อ 2)

hjk uilul


วันที่สอง ( ภูชี้ฟ้า – สิงห์ปาร์ค – วัดพระแก้ว – ดอยแม่สลอง )

06.00 น. นำท่านชม จุดชมวิวภูชี้ฟ้า ชมพระอาทิตย์ขึ้นในบรรยากาศหนาวๆ และสัมผัส
ทะเลหมอกที่สวยที่สุดในเมืองไทย
08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อ 3)
– เก็บสำภาระให้เรียบร้อยเตรียมเดินทาง
09.00 น. เดินทางออกจากภูชี้ฟ้า ไปยังสถานที่ต่อไป สิงห์ปาร์ค
10.30 น. นำท่านเดินทางถึง สิงห์ปาร์ค ชื่นชมไร่ชากว่า 600 ไร่ และดอกคอสมอส
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารภูภิรมย์ (มื้อ 4)
13.20 น. นำท่านเดินทางถึง วัดพระแก้ว แวะสักการะ และชื่นชมความงดงามของ
พระหยก เชียงราย
15.30 น. นำท่านเดินทางถึงที่พัก ดอยหมอก ดอกไม้ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อ 5)

;gil แม่สาย2

วันที่สาม ( ดอยแม่สลอง – แม่สาย)
08.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อ 6)
09.00 น. นำชม ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ ชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของไร่ชา 101 ที่เรียงรายเป็นขั้นบันได สลับกับทิวเขา และสัมผัสอากาศที่เย็นสบายตลอดปี
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อ 7)
14.45 น. เดินทางถึง อ.แม่สาย นำท่านข้ามสู่เมืองพม่าที่ท่าขี้เหล็ก เชิญท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองพม่า และสินค้าพื้นเมืองจีนตามอัธยาศัย
17.00 น. นำท่านออกเดินทางกลับเชียงราย
18.00 น. ส่งถึงสนามบิน และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ


สิ่งที่ควรเตรียม
– เสื้อกันหนาว – รองเท้าที่สวมใส่สบาย – กล้องถ่ายรูป – ยาประจำตัว

รวม – อาหาร 7 มื้อ – รถ + น้ำมัน + คนขับรถ – ที่พักบนภูชี้ฟ้า / บนดอยแม่สลอง


ราคา 7,500 บาท/คน (ไม่เกิน 4 ท่าน)
ราคา 6,700 บาท/คน (สำหรับ 7 ท่านขึ้นไป)


**หมายเหตุ: โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม