2 วัน 1 คืน (วัดร่องขุ่น–สิงห์ปาร์ค–ดอยช้าง, แม่สรวย–เชียงราย)

stock-photo-28642193 20150113165534
วันแรก (วัดร่องขุ่น – สิงห์ปาร์ค – ดอยช้าง)
10.30 น. รับที่สนามบิน
10.50 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดร่องขุ่น วัดที่สร้างจากจินตนาการของศิลปินชื่อดัง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมที่แปลกตา และงดงามตระการตา
11.20 น. จากนั้นมุ่งหน้าสู่ สิงห์ปาร์ค
11.35 น. นำท่านเดินทางถึง สิงห์ปาร์ค ชื่นชมไร่ชากว่า 600 ไร่ และดอกคอสมอส
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารภูภิรมย์ (มื้อ 1)
13.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยช้าง อ.แม่สรวย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง
15.30 น. เดินทางถึงที่พัก ดอยช้างฮิลล์ หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
17.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อ 2) ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท และพักผ่อนตามอัธยาศัย

กาแฟดอยช้าง dsc_3297

วันที่สอง ( ดอยช้าง – แม่สรวย – เชียงราย )

06.00 น. นำท่านเดินทางชมแสงแรกแห่งเช้าวันใหม่ สัมผัสกับอากาศหนาวๆ
หมอกลงบางๆ แสงอาทิตย์อ่อนๆในยามเช้า ณ จุดชมวิวดอยช้าง
08.00 น. บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อ 3)
09.30 น. นำท่านเดินชมความงดงามดอกซากุระเมืองไทย (ดอกพญาเสือโคล่ง) ที่ออกดอกบานสะพรั่ง และชมไร่กาแฟที่มาของแบรนกาแฟดอยช้าง
11.00 น. ได้เวลาพอควรนำท่านเดินทางสู่ เขื่อนแม่สรวย
12.00 น. นำท่านเดินทางถึง เขื่อนแม่สรวย
– บริการอาหารกลางวัน ที่ ร้านอาหารภูน้ำสรวย (มื้อ 4)
12363
13.00 น. นำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดแสงแก้วโพธิญาณ
– สักการะรูปหล่อของครูบาเจ้าศรีวิชัยองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
14.00 น. ได้เวลาพอควร นำท่านกลับเข้าสู่ตัวเมือง จ.เชียงราย
15.30 น. เดินทางถึงสนามบิน และเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ

สิ่งที่ควรเตรียม – เสื้อกันหนาว – รองเท้าที่สวมใส่สบาย – กล้องถ่ายรูป – ยาประจำตัว
รวม – อาหาร 4 มื้อ – รถ + น้ำมัน + คนขับรถ – ที่พักบนดอยช้าง

ราคา 3,800 บาท/คน (ไม่เกิน 4 ท่าน)
ราคา 3,200 บาท/คน (สำหรับ 7 ท่านขึ้นไป)


**หมายเหตุ: โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*